Regulamin

I. Postanowienia Ogólne i Definicje

§ 1

1. Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego – liczonego w dobach, umeblowanego wyposażonego domku położonego w Falsztynie 125, w tym warunki dokonywania rezerwacji.
2. Najem domku ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
3. Definicje:
4. Wynajmujący – Gabriela Wcisło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą F.H.P.U „Wcisło”Wcisło Gabriela, ul. Grel 38, 34-400 Nowy Targ, numer rachunku: 09 1160 2202 0000 0003 4154 0649, prowadząca serwis internetowy zlokalizowany pod adresem: www.domkipodkuznia.pl, zwana również Właścicielem.
5. Najemca – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego,
6. Domek – lokal mieszkalny położony w Falsztynie 125 wraz z miejscem postojowym zewnętrznym, opisane szczegółowo na stronach www.domkipodkuznia.pl lub portalach ogłoszeniowych,
7. Regulamin – przedmiotowy regulamin,
8. Rezydent – osoba wyznaczona przez Wynajmującego upoważniona do wydania i odbioru Domku od Najemcy.

II. Umowa

§ 2

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu krótkoterminowego Domku pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy Domku.
3. Umowa obejmuje wyłącznie najem Domku. Właściciel nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług hotelarskich, transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.

III. Rezerwacje

§ 3

1. Rezerwacji Domku można dokonać za pomocą:
2. formularza zgłoszeniowego,umieszczonego na stronie internetowej www.domkipodkuznia.pl
3. drogą mailową na adres: firmawcislo@interia.pl lub
4. telefonicznie pod numerem tel: 601 508 717 lub 500 289 160
5. Wynajmujący niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość email, która zawierała będzie m.in. termin rezerwacji, wysokość czynszu najmu, kwotę zadatku oraz numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności zadatku, czynszu najmu oraz kaucji („Potwierdzenie”),
6. Aby dokończyć proces rezerwacji Najemca zobowiązany jest uiścić Wynajmującemu zadatek w wysokości 50% wartości czynszu najmu za cały okres najmu („Zadatek”), na podany rachunek bankowy w terminie 48 godzin (nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania Potwierdzenia,
7. Rezerwację uznaję się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę Zadatku,
8. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku akceptacji rezerwacji.
9. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę Zadatku Wynajmujący potwierdzi dokonanie rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość email lub SMS, która zawierała będzie m.in. potwierdzenie zaksięgowania zadatku na koncie Wynajmującego oraz wszystkie niezbędne dane konieczne do realizacji pobytu w tym w szczególności dane kontaktowe Rezydenta.
10. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z odmową akceptacji rezerwacji.

§ 4

1. Najemca może zmienić termin pobytu w Domku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego.
2. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: firmawcislo@interia.pl lub telefonicznie pod numerem tel: 500 289 160 lub 601 508 717.
3. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku.

§ 5

1. Najemca może anulować rezerwację Domku kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: firmawcislo@interia.pl lub telefonicznie pod numerem tel: 601 508 717 lub 500 289 160
1. W przypadku anulowania rezerwacji Najemcy nie przysługuje zwrot Zadatku.
2. W przypadku anulowania rezerwacji po uiszczeniu całego czynszu najmu i kaucji kwoty te (po potrąceniu Zadatku) zostaną zwrócone Najemcy w kwocie nominalnej w terminie 7 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
3. W przypadku gdy rezerwacja nie zostanie anulowana lub gdy anulowanie rezerwacji nastąpi w planowanym dniu przyjazdu i później Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia całego czynszu najmu, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

IV. Czynsz Najmu, Kaucja i Inne Opłaty

§ 6

1. Czynsz najmu Domku wskazany jest w ofercie znajdującej się w serwisie internetowym prowadzonym przez Wynajmującego zlokalizowanym pod adresem www.domkipodkuznia.pl.
2. Czynsz najmu za cały okres najmu Domku płatny jest z góry w dniu rozpoczęcia okresu najmu u Rezydenta.
3. W czynsz najmu wliczone są koszty dostarczania do Domku mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania – w sezonie grzewczym i odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci), pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), sprzątania końcowego. Z tytułu opłat za media Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
4. W trakcie pobytu ponad 7 dni Najemca może skorzystać z serwisu w postaci:
5. dodatkowej wymiany pościeli ,
6. dodatkowej wymiany ręczników .
7. Dodatkowa opłata w kwocie 200 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Najemcę kluczy do Domku przekazanych Najemcy przez Rezydenta.
8. Na poczet wszelkich nieopłaconych należności z tytułu najmu (w szczególności na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Domku) Najemca wpłaci Wynajmującemu wraz z czynszem najmu w dniu rozpoczęcia okresu najmu kaucję w wysokości 200 zł.
9. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
10. W przypadku braku roszczeń Wynajmującego kaucja zwracana jest Najemcy w terminie 7 dni roboczych od zakończenia okresu najmu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę lub w momencie wyjazdu ,
11. Należność za pobyt pobierana jest w gotówce przy uwzględnieniu wpłaconego na konto Wynajmującego zadatku, w dniu przyjazdu w czasie czynności zakwaterowania. Każdy z pełnoletnich Gości ma obowiązek okazania wynajmującemu dokumentu tożsamości w celu dokonania wpisu do książki meldunkowej.
12. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

V. Wydanie i Zwrot Domku

§ 7

1. Wydanie i zwrot Domku odbywa się w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie kluczy.
2. Jeżeli nie uzgodniono innej godziny wydanie Domku Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 15:00 a zwrot Domku ostatniego dnia najmu najpóźniej o godzinie 11:00.
3. Jeżeli wydanie Domku Najemcy po uzgodnieniu z Rezydentem następuje w pierwszym dniu najmu wcześniej niż o godzinie 7:00 albo zwrot Domku w uzgodnieniu z Rezydentem następuje ostatniego dnia najmu po godnie 22:00 Najemca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowej opłaty w kwocie 350 zł.
4. Najemca zobowiązany jest poinformować Rezydenta o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej 3 dni poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować właściciela obiektu o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu Domku spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.
5. Wydanie Domku następuje na podstawie okazanego Rezydentowi dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację Domku i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.

6. Wydanie Domku następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości czynszu najmu i kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.
7. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Domku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia za pośrednictwem Rezydenta, który dokona przeglądu Domku w obecności Najemcy.
8. W razie niedokonania zwrotu Domku po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości dwukrotności aktualnego czynszu najmu za dany Domek, za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.
9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie w jakim zastał, co obejmuje pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyrzuceniem śmieci. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania domku.

VI. Zasady Korzystania z Domku i Obowiązki Najemcy

§ 8

1. Z Domku korzystać mogą osoby w liczbie określonej przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Domku przekracza liczbę podaną w rezerwacji Rezydent może odmówić wydania Domku.
2. Osoby odwiedzające mogą przebywać w Domku od godziny 7:00 do godziny 22:00.
3. Najemca nie może oddawać Domku w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.
4. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Rezydenta o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Domku.
5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów, urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących na wyposażeniu domków, a mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, w tym materiałów pirotechnicznych.
6. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Domku, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
7. W Domku zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.
8. Najemca zobowiązany jest do segregacji śmieci według wskazówek udzielonych przez Rezydenta.
9. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 6:00.
10. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Rezydenta. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.
11. Rezydentowi i Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Domku celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Domku, Rezydent lub Wynajmujący niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Domku.
12. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścić Domek.
13. Akceptujemy zwierzęta domowe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu oraz, że będą to małe zwierzęta, nie agresywne i nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego pupila, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Najemca.

VII. Odpowiedzialność

§ 9

1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub osoby mu towarzyszące w Domku oraz w wyposażeniu Domku oraz jego otoczeniu.
2. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rezydenta o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Domek, w Domku oraz w wyposażeniu Domku, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód.
3. Najemca wraz z osobami uprawnionymi do pobytu, zgodnie z deklaracją, mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych, a także zasad bhp. W wynajmowanym domku obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w domku będą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez zwrotu kwot uiszczonych za pobyt oraz w przypadku niezastosowania się Najemcy do zakazu palenia tytoniu w Domku Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów prania – zasłon, pościeli i innych materiałów chłonących tytoń – w kwocie 1.500 zł.
4. W przypadku zanieczyszczenia Domku Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów czyszczenia – dywanów i innych zanieczyszczonych materiałów i przedmiotów – w kwocie od 300 do kwoty kosztów usunięcia szkody.
5. Wynajmujący ma prawo do pokrycia kwot o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej z otrzymanej Kaucji.
6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Domku przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania Domku przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku.
7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Najemcę na miejscach parkingowych.

§ 10

1. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody wyrządzonej przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domku z otrzymanej Kaucji.
2. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody w mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
3. Cena usługi świadczone przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) Wynajmujący nie odpowiada.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności nie wynikające z jego winy np. czasowym brakiem wody, prądu.

VIII. Postanowienia Końcowe

§ 11

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę należności w kwocie nominalnej na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
2. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
3. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela, tj. Sąd Rejonowy w Nowym Targu lub Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
4. Kontakt z Właścicielem może być realizowany za pomocą:
5. formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.domkipodkuznia.pl (jedynie w celu dokonania rezerwacji),
6. drogą mailową na adres: firmawcislo@interia.pl lub,
7. telefonicznie pod numerem tel: 601 508 717 lub 500 289 160
8. za pośrednictwem Rezydenta.

IX. Dane osobowe.

§ 12

Korzystając z usług przewidzianych niniejszym regulaminem w szczególności dokonując rezerwacji Domku Najemca niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Właściciela, odpowiedzialnego za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Życzymy miłego pobytu.